Resultaten voor klacht indienen gemeente den haag

klacht indienen gemeente den haag
Klacht over de gemeente indienen.
Deze termijn kan met vier weken worden verlengd. U kunt uw klacht op verschillende manieren indienen.: U kunt een mail sturen naar gemeente@derondevenen.nl. Uw mail moet in ieder geval de volgende informatie hebben: uw naam en adres, de omschrijving van de klacht en over wie uw klacht gaat. Het is handig uw telefoonnummer te melden. U kunt van dinsdag tot en met vrijdag tijdens kantooruren contact opnemen met de gemeente en vragen naar de klachtencoördinator via T. 0297 29 16 16. U kunt uw brief sturen naar: Gemeente De Ronde Venen, Afdeling Dienstverlening, team Advies, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Uw brief moet in ieder geval de volgende informatie hebben: uw naam en adres, de omschrijving van de klacht en over wie uw klacht gaat. U moet uw klacht ondertekenen en de datum van ondertekening melden. Het is handig uw telefoonnummer te melden. Bezwaar en beroep. Tegen de beslissing op een klacht is geen bezwaar of beroep mogelijk. Mocht u niet tevreden zijn met de manier waarop uw klacht is behandeld dan kunt u zich wenden tot de Nationale ombudsman, postbus 93122, 2509 AC Den Haag.
Den Haag Contact met de gemeente.
2500 DJ Den Haag. Openingstijden en adressen stadsdeelkantoren. Bij de stadsdeelkantoren kunt u terecht voor het aanvragen van producten en diensten van de gemeente. Klacht, melding, bezwaar of compliment? Wilt u een klacht indienen, iets melden, bezwaar maken of de gemeente een compliment geven?
Over Den Haag Meldt Den Haag Meldt.
De gemeentelijke ombudsman heeft op verzoek van de gemeente Den Haag die taak op zich genomen. Met ingang van juli 2017 kunnen burgers die in Den Haag wonen klachten over discriminatie indienen bij Den Haag Meldt. De gemeentelijke ombudsman is onafhankelijk en onderzoekt de discriminatieklachten. Het melden kost niets. Den Haag Meldt.: Registreert meldingen van discriminatie. Verricht onderzoek naar aanleiding van meldingen. Kan op eigen initiatief onderzoek doen. Helpt u om naar de rechter of het college voor de rechten van de mens te gaan. Helpt u met bemiddeling. Onderhoudt contacten met maatschappelijke instellingen. Discriminatie kan overal gebeuren, ook buiten Den Haag. Meldt u een klacht over iets dat in Den Haag is gebeurd, maar bent u geen inwoner van Den Haag, dan zal Den Haag Meldt uw klacht doorsturen naar het antidiscriminatiebureau in uw woonplaats.
Klachtenregeling Gemeente Wageningen.
Dan ligt het voorval nog vers in het geheugen en kan mogelijk de lucht snel worden geklaard. U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtencoördinator van de gemeente. De klachtencoördinator is uw contactpersoon en kan u, wanneer u hier prijs op stelt, helpen bij de omschrijving van uw klacht. De klachtencoördinator behandelt de klacht niet zelf, maar stuurt ze door naar de klachtbehandelaars. Uw klacht wordt nooit behandeld door een persoon die bij de klacht betrokken is. Heeft u een klacht, vertel het ons! We worden er allemaal beter van! U wordt uitgenodigd op het gemeentehuis om uw klacht mondeling toe te lichten. Indien u dat wenst kunt u ook telefonisch gehoord worden. Daarna ontvangt u schriftelijk de resultaten van het onderzoek naar de klacht, het oordeel en de eventuele maatregelen die zijn getroffen om herhaling in de toekomst te voorkomen. De klacht dient uiterlijk binnen 6 weken na indiening afgehandeld te zijn. Deze termijn mag eenmaal worden verlengd met 4 weken. Bent u het niet eens met de manier waarop we uw klacht hebben afgehandeld? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman. Postbus 93122, 2509 AC, Den Haag, telefoonnummer: 070 356 35 63.
Den Haag Klachten, bezwaar, beroep en compliment.
Doe dan een melding bij de gemeente. Melding openbare ruimte doen. Klacht indienen over de gemeente. Uw klacht kan gaan over de manier waarop de gemeente haar taken uitvoert, maar ook over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente.
Klachten Gemeente Vught.
Bent u niet eens met de manier waarop uw klacht is behandeld door de gemeente? Of bent u nog steeds kwaad? U kunt dan naar de Nationale Ombudsman. Hij kijkt nog een keer naar de klacht en de manier waarop daarmee is omgegaan. 2509 AC Den Haag.
Klacht indienen bij de AP Autoriteit Persoonsgegevens.
Alle antwoorden op mijn vragen Vragen over een privacyklacht indienen. Hoe kan ik een klacht indienen? U kunt schriftelijk een klacht indienen.: Via het klachtenformulier op de website of. Door een brief te sturen naar Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ in Den Haag.
Klacht over gedragingen van ambtenaren of bestuurders Gemeente Brunssum.
Wordt tijdens het gezamenlijke gesprek geen oplossing gevonden voor de klacht, dan wordt de klacht voor advies voorgelegd aan de onafhankelijke klachtencommissie. De klachtencommissie bestaat uit drie externe personen die geen enkele binding met de gemeente hebben. Deze klachtencommissie hoort klager en beklaagde en brengt advies uit aan het college van Burgemeester en Wethouders. Het college van BW neemt vervolgens een beslissing naar aanleiding van de ingediende klacht: gegrond of ongegrond. Is de klager het niet eens met de beslissing van het college, dan kan deze de klacht tenslotte voorleggen aan de Nationale ombudsman in Den Haag. Nadat de betreffende gedraging zich heeft voorgedaan dient u de klacht zo spoedig mogelijk in. Dit kan uiterlijk een jaar later. Indienen klacht over gedragingen van ambtenaren of bestuurders inloggen met DigiD.
Klacht over medewerker of bestuurder Klachten Portal Gemeente Simpelveld.
U kunt een klacht digitaal, schriftelijk of mondeling indienen. U hebt een DigiD inlogcode nodig om u online te legitimeren. Vul het formulier in. Een schriftelijke klacht kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Een mondeling klacht kunt u telefonisch doen bel 045 544 83 83 of u komt tijdens openingstijden naar het gemeentehuis. Hoe uw klacht wordt behandeld leest u in de interne klachtenregeling downloadbestand Interne klachtenregeling. Bent u het niet eens met de afhandeling? Bent u het niet eens met de manier waarop uw klacht door de gemeente is afgehandeld? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman Postbus 93122 te 2509 AC Den Haag binnen een jaar nadat de klacht door de gemeente is afgedaan.

Contacteer ons